Our People

Kathi Obi

Kathi Obi

Esthetician

Stacey Tesch

Stacey Tesch

Esthetician

Melissa Tambe

Melissa Tambe

Esthetician

Jamie Scalise

Jamie Scalise

Esthetician

Trish Hohman

Trish Hohman

Practice Administrator